Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit bijna 170 leden en 7 bestuursleden. 

Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Column Eigen straatje

Twee huizen staan er maar aan de Jacob Vinhuizenstraat, in dat opzicht zeker het kleinste straatje van Middelstum. Het uitzicht is groots en met het bordje "kiek op toorn" op een van de huizen maar zuinig getypeerd. De Hippolytuskerk, de kolossale bomen en niet te vergeten de klanken van het carillon, de bewoners van beide woningen krijgen het er allemaal bij, gratis. Het perceel voor de weg kostte ook niets. Jacob Vinhuizen schonk de grond achter zijn Villa Mentheda voor een doorsteek tussen de Oude Schoolsterweg en het hart van het dorp waar toen het oude gemeentehuis stond. De aanleg rond 1920 maakte een opening naar de nieuwe uitleg van het dorp, toen alleen nog de Barthold Entensweg, later ook de Geertruida Alberda en de Johan van Lewestraat. Het gemeentebestuur gaf het straatje de naam van zijn schenker, die als geschiedschrijver, wethouder en investeerder bij uitstek een verbinding tussen heden en verleden vormde. Vinhuizen bezat voor de bebouwing de grond van de latere Burg. Van Ankenweg, de Barthold Entensweg en delen van de Trekweg. In de initiatieven voor een eigen elektriciteitsbedrijf in Middelstum en de autobusdienst Usquert–Groningen speelde hij een vitale belangrijke rol. Bij zijn historisch onderzoek vond hij al rond 1907 een vaste maat in dr. G.A. Wumkes, die na het overlijden van Vinhuizen in 1931 zijn bekende Stads- en Dorpkroniek van Groningen voltooide. Vinhuizen en Wumkes hebben vanaf hun kennismaking tientallen jaren gecorrespondeerd, een groot deel daarvan wordt bewaard in de Groninger Archieven. Naast brieven stuurde Vinhuizen zijn waarde vriend veel ansichtkaarten, waaruit bleek dat hij graag over de grenzen van zijn dorp keek. In de twintiger jaren bezocht hij Londen, Parijs en maakte een grote reis door Italië. De briefwisseling met Wumkes ging in de eerste jaren hoofdzakelijk over het onderzoek dat zij deden naar oude grafzerken in Groningen, een activiteit waarmee ze voorop liepen. Het resultaat was een lijvig boek dat zij in 1910 samen met Johan Feith publiceerden:

Grafschriften in Stad en Lande. Jacob Vinhuizen zou het initiatief van de Historische Vereniging om de begraafplaats van Middelstum op orde te brengen zeker hebben toegejuicht. Natuurlijk levert de briefwisseling anekdotes op. In 1910 gaat het opeens over een nieuwe grafzerk! De vader van dr. Wumkes is net overleden en Vinhuizen stelt hem voor een grafzerk te laten maken in Middelstum, door steenhouwer Wijchgel. Vinhuizen maakt een schets voor de steen, regelt een fatsoenlijke prijs met Wijchgel (50 gulden) en zorgt voor het transport. Alles tot grote tevredenheid van Wumkes. Die steen zou er nog moeten liggen, in Tjamsweer. Een ideetje voor een excursie?

Joop T.